Deaktivácia DTC kódov

Čo sú to DTC kódy

DTC (z anglického Diagnostic Trouble Codes) sú chybové kódy alebo „hlášky“, ktoré indikujú poruchu motora prostredníctvom dohodnutého kódu. Ich úlohou je definovať a lokalizovať chyby motora a informovať o tom užívateľa.

To sa vykonáva pomocou kontroliek na prístrojovej doske. Súčasne dochádza k ukladaniu kódu poruchy do počítača vozidla – pamäte riadiacej jednotky motora (ECU).

Umožňuje to spätne získať informácie o poruchách a orientovať sa v situácii, keď niečo zlyhá. Servis pripojí diagnostiku k počítaču automobilu, ktorá potom prečíta uložené chybové kódy a deteguje poruchu. Týmto spôsobom možno ľahko a rýchlo odhaliť problém na automobile, bez toho aby došlo k odstráneniu alebo nahradenie akejkoľvek jeho časti. Opravy moderných automobilov by bolo prakticky nemožné bez použitia elektronických chybových DTC kódov.

Prečo mám vymazať chybové kódy?

Chybové kódy uľahčujú proces lokalizácie chýb. Po vykonanej oprave je však nutné tieto chyby z riadiacej jednotky vymazať, aby aj naďalej všetko fungovalo správne. Aj účinne riadený počítač má totiž obmedzenú pamäť. Diagnostika by mala byť vykonaná starostlivo, aby nezostali v pamäti žiadne chybové hlášky.

Deaktivácia chybových DTC kódov je užitočná aj v prípade ak sa chystáte z upraveného vozidla určené napr. pre rally odstrániť niektoré elektronicky riadené časti napr. EGR ventil, DPF filter, imobilizér atď. Deaktivácia je vhodná aj v prípade, ak bola v aute vymenená daná súčiastka ale riadiaca jednotka stále hlási problém, pričom toto hlásenie nemá to žiadny vplyv na fungovanie vozidla.

Jednoducho a efektívne

Ponúkame jednoduchú a efektívnu deaktiváciu (vymazanie) požadovaných DTC kódov z riadiacej jednotky motora (ECU), podľa vašej potreby.

Potenciál a výkon vášho motora využitý maximálne efektívne, bez zbytočného vyblikávania kontroliek na palubnej doske a detekcii nefunkčných chybových hlásení.

Reaktivácia airbagovej jednotky (crash data)

ACU (Airbag Control Unit)

Ide o špecifický typ riadiacej jednotky, ktorá pomocou senzorov zrýchlenia, bočných snímačov tlaku, senzorov rýchlosti kolies, gyroskopov, snímačov brzdného tlaku a senzorov obsadenia sedadiel vo vozidle monitoruje stav vo vozidle. Dizajn jednotky je koncepčne jednoduchý. Signály zo senzorov sú odosielané do riadiacej jednotky, ktorá určuje uhol dopadu, závažnosť alebo silu havárie spolu s ďalšími premennými.

Ako to celé funguje

V závislosti od výsledku týchto výpočtov, airbagová jednotka môže aplikovať rôzne doplnkové zadržiavacie zariadenia ako sú bezpečnostné pásy alebo airbagy (čelné pre vodiča a spolujazdca, spolu v sedadlách alebo hlavovými airbagmi). Každý zadržiavací systém je aktivovaný s jedným alebo viacerými pyrotechnickými zariadeniami. Dnes však sú spúšťacie algoritmy už oveľa zložitejšie. Snažia sa obmedziť zbytočnú aktiváciu airbagov. A to napríklad pri nízkej rýchlosti pri parkovaní vozidla. Algoritmy sú považované za cenné duševné vlastníctvo. Experimentálne algoritmy môžu vziať do úvahy aj také faktory, ako je hmotnosť pasažiera, obsadené sedadlo, používanie bezpečnostných pásov a dokonca aj to, či na sedadle nie je alebo nie je detská sedačka.

Servis a opravy airbagových jednotiek

Ponúkame služby v oblasti servisu a opráv zádržných systémov SRS alebo airbagov. Elegantne vyriešime váš problém v prípade rozsvietenia varovnej kontrolky tohto systému a to v prípade náhodnom (pri prevádzke vozidla) alebo v prípade, že je vozidlo po nehode „Crash“, čím sa stáva riadiaca jednotka airbagu nefunkčná.

Najmodernejša autodiagnostika

Pokiaľ sa kontrolka rozsvieti náhodne ide väčšinou o aplikáciu základnej diagnostiky systému a vyhodnotenia pamäte porúch. Na toto sme vybavení najmodernejšou autodiagnostikou, čo zabezpečuje rýchle a presné určenie poruchy. Výsledkom je určenie ktorý z komponentov (airbagov, prepínačov, senzorov, atď.) je nefunkčný alebo odpojený. Následne sme schopní vo väčšine prípadov túto chybu odstrániť.

Oprava „Crash“ jednotky

Pokiaľ je jednotka po nehode, riadiaca jednotka zapíše do internej pamäte chybu „Crash data“, alebo podobný záznam o nehode a stáva sa  nefunkčnou. Pokiaľ ide o jednotku z havarovaného vozidla, pomocou najmodernejšieho programovacieho a diagnostického zariadenie v kombinácií s príslušnými databázami a kvalifikáciou sme schopní poškodenú jednotku opätovne resetovať a nastaviť pre ďalšie použitie.

Lambda sonda

Lambda sonda je snímač prítomnosti kyslíka vo výfukových plynoch. Pracuje na  elektrochemickom princípe. Na základe chemickej reakcie vytvára elektrický signál. Jeho výstupná hodnota sa mení v závislosti od obsahu kyslíka vo výfukových plynoch. Lambda sonda je teda kľúčovou súčiastkou katalytickej regulácie motora. Pomocou lambda sondy vytvára riadiaca jednotka motora (ECU) optimálny pomer vzduchu a paliva v benzínovej zmesi na spaľovanie.

Správny pomer “λ” by mal byť rovný 1 (λ je symbol pre grécke písmeno lambda). Predstavuje hodnotu, pri ktorej je zachovaný tzv. stechiometrický (optimálny) pomer medzi množstvom vzduchu a množstvom paliva.

Správny pomer vzduchu a paliva

Tento pomer je 14,7:1, čo znamená, že na ideálne spálenie jedného kilogramu paliva potrebujeme 14,7 kg vzduchu. Vyjadrené v lepšie predstaviteľných jednotkách, na spálenie jedného litra paliva sa spotrebuje približne 9500 litrov vzduchu.

Pri takomto stechiometrickom pomere pracuje motor najhospodárnejšie a produkuje najmenej škodlivín. Ak je hodnota lambda väčšia ako 1, znamená to, že v zmesi je prebytok vzduchu (tzv. chudobná zmes). Ak je hodnota lambda menšia ako 1, znamená to, že v zmesi je prebytok paliva.

Pri nadbytku paliva v zmesi sa zvyšuje koncentrácia uhľovodíkov a oxidu uhoľnatého vo výfukových plynoch, zatiaľ čo pri nedostatku paliva sa zvyšuje tvorba oxidov dusíka.

Problémy s lambda sondou?

Stará alebo zanesená lambda sonda má tendenciu predlžovať reakčný čas nastavenia správneho pomeru spaľovanej zmesi, čo môže zhoršiť výkon motora. Starnúca a nekontrolovaná lambda sonda zvyšuje aj spotrebu paliva a navyše môžu spôsobiť predčasné opotrebovanie katalyzátora.

Deaktivácia lambda sondy u upravených vozidiel, ako napr. rally, je vhodná vtedy, ak problémy s ňou pretrvávajú. Hlavná výhoda deaktivácie je, že v prípade ak máte upravený výfukový systém až od turba, odstránili alebo vymenili ste katalyzátor za športový sto alebo dvesto komorový, vyhnete sa neustálym chybovým hláseniam.

Deaktivácia

Pre špeciálne upravené vozidlá, ktoré nie sú určené do cestnej premávky ponúkame plne sofistikovanú elektronickú deaktiváciu lambda sondy. Deaktivácia nijakým spôsobom neovplyvňuje funkčnosť riadiacej jednotky motora.

Lambda sonda svojou funkciou kontroluje aj funkčnosť a účinnosť katalyzátora. Indikuje zníženú účinnosť katalyzátora vzhľadom k veku prípadne množstvu najazdených kilometrov. Po deaktivácii lambda sondy už nikdy viac nebude svietiť kontrolka na prístrojovom paneli, ktorá značí chybu motora kvôli nefunkčnému alebo chýbajúcemu katalyzátoru.

Vírivé klapky

Na čo slúžia vírivé klapky

Vírivé klapky sú umiestnené pod prívodným potrubím na moderných dieselových a benzínových motoroch, sú navrhnuté tak, aby pomáhali regulovať pomer paliva k vzduchu, zlepšovali emisie a pomáhali vytvárať lepší krútiaci moment pri nízkych otáčkach motora. Pri menšom zaťažení motora sa klapky zatvárajú, čo spôsobuje, že vzduch sa vracia do spaľovacej komory a vírivý efekt ovplyvňuje spaľovanie a pomáha zlepšiť emisie a vytvoriť väčší krútiaci moment. Od 2000 ot. /min. sú klapky všeobecne aktivované do úplne otvorenej polohy a majú len veľmi malý vplyv na výkon motora a emisie.

Aké sú problémy?

  • Hlavná mechanická porucha – Niektoré vozidlá, prevažne staršie BMW boli vybavené kovovými klapkami, ktoré boli náchylné k poruche, kovové skrutky spôsobili katastrofické poškodenie motora.
  • Netesnosť sania – Staré tesnenie okolo vretena klapiek brzdí a spôsobuje, že stlačený vzduch zo sania uniká do atmosféry. Strata plniaceho tlaku spôsobí poškodenie iných komponentov, ako napr. DPF, EGR atď.
  • Tvorba sadzí – Sadze zo systému EGR spolu s olejom z odvzdušňovacieho systému spôsobuje, že sa na klapkách vytvára oxid uhličitý.
  • Elektronické pohony – Aktuátory – Moderné systémy sania obsahujú elektronický ovládač (aktuátor), ktorý otvára a zatvára klapky. Tieto servopohony môžu zlyhať spolu so snímačmi polohy, čo môže viesť k tomu, že klapky zostanú v zatvorenej polohe a tým obmedzujú výkon, a v mnohých prípadoch sa motor dostáva do núdzového režimu.

Deaktivácia vírivých klapiek.

Úpravou softvéru v riadiacej jednotke motora dosiahneme to, že klapky budú vypnuté a zostanú na svojom mieste.

Aké sú negatíva?

Podľa nášho názoru je ich málo, zníženie emisií a výkonu pri nízkych otáčkach motora je takmer nepozorovateľný a bolo by to relevantné len vtedy, ak by nedošlo ku vzniku sadzí, vzhľadom na skutočnosť, že tvorba sadzí začína hneď, ako vozidlo opustí továreň.

Odstránenie klapiek pravdepodobne povedie k zvýšenému výkonu a účinnosti motora v celom rozsahu otáčok.

Máte záujem?

Vyžiadajte si nezáväznú cenovú ponuku.