Úvodné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) platia pre nákup v elektronickom internetovom obchode mte.sk. VOP bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho ako prevádzkovateľa elektronického internetového obchodu mte.sk a kupujúceho. Tieto VOP tvoria vo svojom aktuálnom znení obsah kúpnej zmluvy resp. zmluvy o poskytnutí služby (ďalej spolu len ako „kúpna zmluva“) uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim.

Označenie strán

Predávajúci

MTE, s.r.o., so sídlom Štefánikova 3897, 085 01 Bardejov, Slovensko,
IČO: 43 934 528, DIČ: 2022536329, IČ DPH: SK2022536329,
Zapísaný v obch. reg. Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č.: 19674/P,
tel.: +421 948 250 465, e-mail: objednavky@mte.sk (ďalej len „predávajúci“)

Kupujúci

Vy (ďalej len „kupujúci“)

Objednávka tovaru a služieb

Všetky objednávky vytvorené na stránkach https://mte.sk sú záväzné pre obidve strany. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP a že s nimi súhlasí. Kupujúci potvrdzuje, že si je vedomý, že odoslaním objednávky mu vzniká povinnosť zaplatiť kúpnu cenu resp. cenu za služby. Prijatie objednávky potvrdí predávajúci zaslaním potvrdzujúceho e-mailu. Odoslaním oznámenia o prijatí objednávky kupujúcemu vzniká medzi kupujúcim a predávajúcim kúpna zmluva. Predávajúci si vyhradzuje právo stornovať objednávku kupujúceho, ak nebude schopný dodať tovar z dôvodu jeho vypredania. O stornovaní objednávky predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho telefonicky alebo e-mailom. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú kupujúcemu vrátené finančné prostriedky do 15 dní na účet, z ktorého vykonal platbu, pokiaľ nebude dohodnuté inak.

Cena tovaru a služieb

Cena tovaru a služieb je uvedená ako jednotková cena pri každom produkte samostatne. Všetky ceny produktov sú uvedené v konečnej cene s DPH. K cene tovaru sa pripočíta cena za dopravu podľa zvoleného spôsobu doručenia. Predávajúci aj kupujúci sú viazaní cenami produktov v čase uzavretia kúpnej zmluvy. Predávajúci je však vždy oprávnený poskytnúť zľavu na zakúpené produkty v súlade so svojou aktuálnou cenovou politikou alebo marketingovou kampaňou.

Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov, katalógov, typových listov, fotografií a vzorkovníkov predávajúceho umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu mte.sk

Spôsoby platby

Kupujúci môže uskutočniť platbu niektorým z nasledujúcich spôsobov:

 1. V hotovosti (dobierkou), t.j. platbou kuriérovi pri doručovaní cez kuriérsku službu.
 2. V hotovosti pri osobnom odbere
 3. Platobnou kartou vopred cez platobnú bránu Stripe
  (Tovar skladom bude expedovaný až po pripísaní platby na účet.)
 4. Platobnou kartou pri osobnom odbere tovaru.
 5. Bankovým Prevodom vopred v prípade platieb v mene EUR na účet predávajúceho vedený v:
  1. Tatra banka, a.s.:
   IBAN: SK40 1100 0000 0029 2386 7971
   SWIFT/BIC: TATRSKBX
   Variabilný symbol: číslo objednávky
   (Tovar bude expedovaný až po pripísaní platby na účet.)

Doprava tovaru a poštovné

Tovar je odosielaný kuriérskou službou.

Cena za dopravu tovaru kuriérom UPS / SPS / DPD (poštovné + balné) v rámci Slovenska je závislá od hmotnosti tovaru nasledovne:

Hmotnosť Cena bez DPH Cena s DPH
Poplatok za dobierku je fixný 0,- € s DPH (0,- € bez DPH).
do 10kg 5,- € 6,- €
nad 10kg individuálne

Cena za dopravu tovaru kuriérom UPS / PPL / DPD (poštovné + balné) v rámci Česka je závislá od hmotnosti tovaru nasledovne:

Hmotnosť Cena bez DPH Cena s DPH
Poplatok za dobierku je fixný 6,- € s DPH (5,- € bez DPH).
do 3kg 7,50 € 9,00 €
nad 3kg individuálne

Pri zasielaní tovaru do ostatných krajín sa prepravné náklady kalkulujú individuálne na základe zmluvy o cene prepravného mimo územia Slovenskej republiky.

Osobný odber tovaru je možný na adrese: MTE, s.r.o., Štefánikova 772, 085 01 Bardejov, v pracovných dňoch od 8:00 hod. do 16.00 hod., pričom kupujúci oznámi predávajúcemu termín vyzdvihnutia tovaru telefonicky alebo e-mailom aspoň jeden pracovný deň vopred.

Dodacia lehota

Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný tovar kupujúcemu najneskôr do 30 pracovných dní od akceptovania objednávky kupujúceho predávajúcim; túto dodaciu lehotu kupujúci bez výhrad akceptuje. Ak predávajúci nemá tovar fyzicky vo svojich skladoch a objednáva tovar u dodávateľa až na základe objednávky zákazníka, táto lehota sa môže predlžiť o ďalších štrnásť dní. O vyexpedovaní objednávky predávajúci informuje kupujúceho e-mailom. Ak tovar alebo oznámenie o uložení na pošte nebude doručené kupujúcemu ani do 7 dní po zaslaní e-mailu predávajúceho o expedícii, je kupujúci oprávnený kontaktovať svoju dodávaciu poštu, ako aj predávajúceho na adrese info@mte.sk. Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou, resp. kuriérskou službou, ani za poškodenie tovaru zavinené poštou, resp. kuriérskou službou. V prípade bankového prevodu a platby kartou ako zvoleného spôsobu platby však bude tovar odoslaný až po pripísaní celej ceny tovaru vrátane poštovného na účet predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo na predĺženie dodacej lehoty v prípade, že sa vyskytnú nepredvídateľné okolnosti. O takomto predĺžení dodacej lehoty bude kupujúci bezodkladne informovaný.Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho až momentom zaplatenia ceny za predmet kúpnej zmluvy v plnej výške.

Náhrada nákladov pri neprevzatí tovaru

Predávajúci má právo na náhradu nákladov (škody) v prípade, že si kupujúci neprevzal objednaný tovar, ktorý mu bol doručený a kupujúci objednávku nestornoval resp. neodstúpil od zmluvy alebo po výzve predávajúceho si v prípade zvolenia osobného odberu tovar neprevzal v určenej lehote na odber. Pri určovaní výšky náhrady škody predávajúci berie do úvahy predovšetkým dopravné náklady a s tým spojené poplatky v prípade zaslania tovaru, náklady spojené s balením, expedíciou a administráciou objednávky, ako aj všetky ostatné náklady, ktoré mu vznikli s realizáciou predmetnej objednávky. Kupujúci je povinný uhradiť predávajúcemu skutočnú škodu, ako aj nepriame škody a ušlý zisk.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy a vrátenie tovaru

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu nemožnosti dodania tovaru kupujúcemu v lehote určenej týmito VOP, pričom ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu. Dôvodmi nemožnosti dodania tovaru kupujúcemu sú spôsobené resp. vyvolané najmä vypredaním zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote do 15 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim.

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy aj bez udania dôvodu v lehote 14 dní od prevzatia tovaru. Kupujúci – spotrebiteľ má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať primeraným spôsobom ako je napr. obvyklé pri osobnom nákupe v obchode. Odskúšať pre účely týchto VOP však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu.

Pokiaľ si kupujúci objednal poskytnutie služby, je ohľadom tejto služby oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 dní od uzavretia zmluvy, avšak len v prípade, ak v rámci danej 14-dňovej lehoty ešte nebola služba poskytnutá. Kupujúci súhlasí s tým, že služby je možné začať poskytovať aj pred uplynutím 14-dňovej lehoty na odstúpenie od zmluvy, v dôsledku čoho po úplnom poskytnutí služby kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, pokiaľ ide o poskytnuté služby. Kupujúci potvrdzuje, že bol poučený o tejto skutočnosti a s takýmto postupom súhlasí. V prípade ak bola služba zo strany predávajúceho poskytnutá kupujúcemu len čiastočne, pričom spotrebiteľ od zmluvy o poskytnutí služby odstúpi, je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie, vrátane všetkých nákladov, ktoré predávajúcemu vznikli (napr. náklady na demontáž).

Kupujúci môže zaslať predávajúcemu oznámenie o odstúpení od zmluvy buď v papierovej podobe, alebo elektronicky na e-mailovú adresu: info@mte.sk. Kupujúci môže pre odstúpenie od zmluvy použiť nasledovný vzorový formulár. Predávajúci potvrdí prijatie oznámenia o odstúpení od zmluvy bezodkladne zaslaním potvrdenia na e-mailovú adresu kupujúceho.

Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Tovar je potrebné vrátiť v nepoškodenom stave, bez známok užívania alebo opotrebovania, v pôvodnom obale s priloženým dokladom o kúpe, užívateľskou dokumentáciou, návodu na používanie, záručného listu a pod., a to zaslaním späť v uvedenej lehote na adresu: MTE, s.r.o., so sídlom Štefánikova 3897, 085 01 Bardejov, Slovensko. Kupujúci zodpovedá za škodu vzniknutú na vrátenom tovare týkajúcu sa akéhokoľvek zníženia hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. Kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, ktoré mu vznikli z dôvodu jeho odstúpenia od zmluvy. Pri vrátení tovaru nie je možné akceptovať vrátenie tovaru zásielkou na dobierku.

Predávajúci vráti kupujúcemu najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou v súlade s § 9 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov. Predávajúci však nie je povinný vrátiť kupujúcemu uvedené platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu. Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

Ak kupujúci – spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej kupujúci – spotrebiteľ odstúpil. Ak by bol spolu s tovarom poskytnutý dar, a ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy, darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný s tovarom vrátiť predávajúcemu aj poskytnutý dar.

Reklamácia tovaru a služieb a záručná doba

Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený u predávajúceho a ktorý je vlastníctvom kupujúceho. V prípade ak vlastnícke právo ešte neprešlo z predávajúceho na kupujúceho, predávajúci si vyhradzuje právo vybaviť reklamáciu až po úplnej úhrade ceny tovaru.

Ak kupujúci je spotrebiteľom (fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania), na všetky ponúkané produkty platí záručná doba v trvaní 24 mesiacov, ak nie je uvedené inak, a začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim resp. dňom poskytnutia služby kupujúcemu.

Ak kupujúci nie je spotrebiteľom, postupuje sa v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka a záručná doba je 12 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim resp. dňom poskytnutia služby kupujúcemu.

V prípade, že výrobca príslušného produktu poskytuje kratšiu záručnú dobu než je uvedené vyššie, t. j. menej ako 24 mesiacov resp. menej ako 12 mesiacov (tzv. záruka podľa prísnejších zásad, ako ustanovuje všeobecný predpis), potom aj predávajúci poskytuje kupujúcemu len takúto kratšiu záručnú dobu.

Predávajúci zodpovedá za vady tovaru a/alebo služby v súlade s § 622 a 623 Občianskeho zákonníka. Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po zistení vady. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu buď v papierovej podobe, alebo elektronicky na e-mailovú adresu: info@mte.sk. V každej zásielke je priložená faktúra – doklad o úhrade tovaru/služby, ktorá zároveň slúži ako záručný list. Reklamovaný tovar spolu s dokladom o úhrade tovaru a popisom vady kupujúci zašle alebo osobne doručí na adresu: MTE, s.r.o., so sídlom Štefánikova 772/75, 085 01 Bardejov, Slovensko. Predávajúci potvrdí prijatie oznámenia o reklamácii bezodkladne zaslaním potvrdenia na e-mailovú adresu kupujúceho. V prípade oprávnenej reklamácie sa predávajúci zaväzuje reklamáciu vybaviť najneskôr do 30 dní od jej doručenia a vydať kupujúcemu doklad o vybavení reklamácie.

Zodpovednosť za vady sa nevťahuje na prípady, ak k vade došlo v dôsledku:

 1. mechanického poškodenia výrobku spôsobeného kupujúcim,
 2. nesprávneho zaobchádzania s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie,
 3. používania tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu tovaru,
 4. zanedbania starostlivosti a údržby o tovar,
 5. poškodenia tovaru nadmerným zaťažovaním,
 6. používania tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok,
 7. vyššej moci alebo živelnej pohromy,
 8. bežného opotrebenia tovaru (alebo jeho časti) spôsobeného používaním tovaru.

Trvanie zmluvy

Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú odo dňa prijatia objednávky kupujúceho predávajúcim do dňa splnenia si všetkých záväzkov zmluvných strán, ktoré zo zmluvy vyplývajú.

Ochrana osobných údajov

Pri objednávke tovarov a služieb na webovej stránke www.mte.sk je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivé všetky potrebné údaje, vrátane osobných údajov. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci povinný chrániť pred tretími osobami, a pri akejkoľvek zmene aktualizovať bez zbytočného odkladu. Kupujúci zodpovedá za pravdivosť a za správnosť ním uvedených údajov.

Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúceho v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Odoslaním objednávky kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas so spracovaním svojich osobných údajov predovšetkým za účelom plnenia kúpnej zmluvy, a to v rozsahu: meno, priezvisko, titul, adresa, doručovacia adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa. Kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas so spracovaním svojich vyššie uvedených osobných údajov aj za účelom uľahčenia vybavovania objednávok kupujúcich v budúcnosti, odmeňovania verných zákazníkov, na marketingové kampane predávajúceho a súťaže, ako aj na informovanie o akciách, novinkách a zľavách. Predávajúci sa zaväzuje, že tieto zverené osobné údaje použije len pre komunikáciu s kupujúcim. Predávajúci nebude poskytovať osobné údaje kupujúceho bez súhlasu kupujúceho žiadnej tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti (kuriérskej služby) za účelom doručenia tovaru kupujúcemu, a okrem príslušných orgánov verejnej správy v prípadoch, kde to ustanovuje zákon. Kupujúci je oprávnený kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, a to zaslaním písomného oznámenia predávajúcemu.

Záverečné ustanovenia

Tieto VOP platia v znení uvedenom na internetovej stránke www.mte.sk v deň odoslania elektronickej objednávky, ak nie je dohodnuté inak. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať VOP aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. VOP sú platné do doby vydania nových VOP. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci akceptuje bez výhrad všetky ustanovenia VOP v znení platnom v deň odoslania objednávky, ako aj platnú výšku ceny objednaného tovaru a služieb a poplatkov za dopravu. Na vzťahy vyplývajúce z kúpnej zmluvy a týchto VOP sa aplikujú príslušné právne predpisy Slovenskej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito VOP Občianskym zákonníkom a zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov. Ak je zmluvnou stranou podnikateľský subjekt, ktorý nie je spotrebiteľom, riadia sa vzťahy neupravené týmito VOP Obchodným zákonníkom. Prípadné spory vyplývajúce z tejto zmluvy budú riešené pred všeobecnými súdmi Slovenskej republiky. Spory je možné riešiť aj tzv. alternatívnym riešením v zmysle zákona č. 391/2015 Z. z.. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu prostredníctvom platformy:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK.

VOP www.mte.sk, verzia 1.0, účinnosť od 1.4.2018, všetky práva vyhradené
© Advokátska kancelária PAČINDA AK s.r.o.