Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený u predávajúceho a ktorý je vlastníctvom kupujúceho. V prípade ak vlastnícke právo ešte neprešlo z predávajúceho na kupujúceho, predávajúci si vyhradzuje právo vybaviť reklamáciu až po úplnej úhrade ceny tovaru.

Ak kupujúci je spotrebiteľom (fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania), na všetky ponúkané produkty platí záručná doba v trvaní 24 mesiacov, ak nie je uvedené inak, a začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim resp. dňom poskytnutia služby kupujúcemu.

Ak kupujúci nie je spotrebiteľom, postupuje sa v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka a záručná doba je 12 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim resp. dňom poskytnutia služby kupujúcemu.

V prípade, že výrobca príslušného produktu poskytuje kratšiu záručnú dobu než je uvedené vyššie, t. j. menej ako 24 mesiacov resp. menej ako 12 mesiacov (tzv. záruka podľa prísnejších zásad, ako ustanovuje všeobecný predpis), potom aj predávajúci poskytuje kupujúcemu len takúto kratšiu záručnú dobu.

Predávajúci zodpovedá za vady tovaru a/alebo služby v súlade s § 622 a 623 Občianskeho zákonníka. Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po zistení vady. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu buď v papierovej podobe, alebo elektronicky na e-mailovú adresu: info@mte.sk. V každej zásielke je priložená faktúra – doklad o úhrade tovaru/služby, ktorá zároveň slúži ako záručný list. Reklamovaný tovar spolu s dokladom o úhrade tovaru a popisom vady kupujúci zašle alebo osobne doručí na adresu: MTE, s.r.o., so sídlom Štefánikova 772, 085 01 Bardejov, Slovensko. Predávajúci potvrdí prijatie oznámenia o reklamácii bezodkladne zaslaním potvrdenia na e-mailovú adresu kupujúceho. V prípade oprávnenej reklamácie sa predávajúci zaväzuje reklamáciu vybaviť najneskôr do 30 dní od jej doručenia a vydať kupujúcemu doklad o vybavení reklamácie.

Zodpovednosť za vady sa nevťahuje na prípady, ak k vade došlo v dôsledku:

  1. mechanického poškodenia výrobku spôsobeného kupujúcim,
  2. nesprávneho zaobchádzania s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie,
  3. používania tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu tovaru,
  4. zanedbania starostlivosti a údržby o tovar,
  5. poškodenia tovaru nadmerným zaťažovaním,
  6. používania tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok,
  7. vyššej moci alebo živelnej pohromy,
  8. bežného opotrebenia tovaru (alebo jeho časti) spôsobeného používaním tovaru.