Čo je to lambda sonda

Lambda sonda je snímač prítomnosti kyslíka vo výfukových plynoch. Pracuje na  elektrochemickom princípe. Na základe chemickej reakcie vytvára elektrický signál. Jeho výstupná hodnota sa mení v závislosti od obsahu kyslíka vo výfukových plynoch.

Lambda sonda je teda kľúčovou súčiastkou katalytickej regulácie motora. Pomocou lambda sondy vytvára riadiaca jednotka motora (ECU) optimálny pomer vzduchu a paliva v benzínovej zmesi na spaľovanie.

Správny pomer “λ” by mal byť rovný 1 (λ je symbol pre grécke písmeno lambda).  Predstavuje hodnotu, pri ktorej je zachovaný tzv. stechiometrický (optimálny) pomer medzi množstvom vzduchu a množstvom paliva.

Správny pomer vzduchu a paliva

Tento pomer je 14,7:1, čo znamená, že na ideálne spálenie jedného kilogramu paliva potrebujeme 14,7 kg vzduchu. Vyjadrené v lepšie predstaviteľných jednotkách, na spálenie jedného litra paliva sa spotrebuje približne 9500 litrov vzduchu.

Pri takomto stechiometrickom pomere pracuje motor najhospodárnejšie a produkuje najmenej škodlivín. Ak je hodnota lambda väčšia ako 1, znamená to, že v zmesi je prebytok vzduchu (tzv. chudobná zmes). Ak je hodnota lambda menšia ako 1, znamená to, že v zmesi je prebytok paliva.

Pri nadbytku paliva v zmesi sa zvyšuje koncentrácia uhľovodíkov a oxidu uhoľnatého vo výfukových plynoch, zatiaľ čo pri nedostatku paliva sa zvyšuje tvorba oxidov dusíka.

Problémy s lambda sondou?

Stará alebo zanesená lambda sonda má tendenciu predlžovať reakčný čas nastavenia správneho pomeru spaľovanej zmesi, čo môže zhoršiť výkon motora.

Starnúca a nekontrolovaná lambda sonda zvyšuje aj spotrebu paliva a navyše môžu spôsobiť predčasné opotrebovanie katalyzátora.

Deaktivácia lambda sondy u upravených vozidiel, ako napr. rally, je vhodná vtedy, ak problémy s ňou pretrvávajú. Hlavná výhoda deaktivácie je, že v prípade ak máte upravený výfukový systém až od turba, odstránili alebo vymenili ste katalyzátor za športový sto alebo dvesto komorový, vyhnete sa neustálym chybovým hláseniam.

Deaktivácia

Pre špeciálne upravené vozidlá, ktoré nie sú určené do cestnej premávky ponúkame plne sofistikovanú elektronickú deaktiváciu lambda sondy. Deaktivácia nijakým spôsobom neovplyvňuje funkčnosť riadiacej jednotky motora.

Lambda sonda svojou funkciou kontroluje aj funkčnosť a účinnosť katalyzátora. Indikuje zníženú účinnosť katalyzátora vzhľadom k veku prípadne množstvu najazdených kilometrov. Po deaktivácii lambda sondy už nikdy viac nebude svietiť kontrolka na prístrojovom paneli, ktorá značí chybu motora kvôli nefunkčnému alebo chýbajúcemu katalyzátoru.